Category: Skillset

Bên cạnh bộ kỹ năng chuyên môn (hard-skills) thì kỹ năng mềm (soft-skills) cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với một người làm việc trong ngành Dữ liệu. Data Analyst – với tính chất hybrid, là vị trí “quan hệ rộng rãi” với nhiều phòng ban/vị trí… thì lại càng có nhiều yêu cầu đặc biệt đối với việc trang bị những kỹ năng chuyên môn kết hợp các kỹ năng mềm để “sinh tồn công sở” quan trọng. Đây là tổng hợp các bài viết Skillset – Kỹ năng nói chung của Data Analyst từ các kiến thức Vinh tổng hợp được hoặc kinh nghiệm được trong quá trình học hỏi, làm việc và coaching các bạn học viên của mình.