Các vị trí trong ngành Data

Khi nói công việc liên quan đến Data nói chung cũng như vị trí Data Analyst nói riêng, mọi người thường sẽ nghĩ ngay đến ngành Technology. Vì vậy, để biết được trong ngành data có những vị trí nào, mình sẽ mô tả bức tranh tổng quan của ngành Technical. Góc nhìn tổng quan này cũng sẽ giúp các bạn hiểu được phần nào vai trò và mối liên hệ giữa các vị trí này trong một doanh nghiệp và trong ngành dữ liệu.

Infographic Các vị trí trong ngành Data
Infographic Các vị trí trong ngành Data

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết Các vị trí trong ngành Data

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *